• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

Alapszabály

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

 1. Az Egyesület neve: TARSOLY ERDÉLYI MEZŐSÉGÉRT EGYESÜLET
 2. Az Egyesület székhelye: Pethőhenye, Béke utca 36 sz.
 3. Az alapítás éve: 2011
 4. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.
 5. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 3 cm átmérőjű, rajta a TARSOLY ERDÉLYI MEZŐSÉGÉRT EGYESÜLET felirat.
 6. Az Egyesület jogi személy.
 7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. FEJEZET

A Egyesület célja, célkitűzései, tevékenységei és eszközei

1. Az egyesület célja:

A Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület olyan nonprofit  társadalmi szervezet, amelynek célja  a következetes társadalmi  szolidaritás kiépítése, a  szakmai együttműködés kialakítása és fejlesztése tágabb értelemben a határon túli magyarság, szűkebb értelemben   az erdélyi Mezőség oktatási, közművelődési, gazdasági és közösségi életének modernizációja  érdekében.

Címszavakban:  Határon túli kapcsolatok, kultúra, oktatás, közösségfejlesztés

2. Az Egyesület főbb célkitűzései és  tevékenységei:

 1. A szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány programjainak támogatása
 2. A határon túl élő magyarság önazonosság-tudatának megőrzése  és    nemzeti kultúrája  ápolásának támogatása
 3. Az erdélyi Mezőség szórványoktatási stratégiájának támogatása
 4. Együttműködés a mezőségi régióban működő civil szervezetekkel, egyházakkal, önkormányzatokkal
 5. Közös  kulturális, közoktatási, turisztikai, térségfejlesztő, honismereti programok, projektek, tevékenységek lebonyolítása
 6. Anyagi források biztosítása a mezőségi szórványoktatás, kultúra támogatására pályázatok, adományok gyűjtése és  más forráskereső módszerek által.
 7. Hozzájárulni az erdélyi  Mezőség  kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez.
 8. hagyományőrző, népművészeti és más kulturális események megrendezése; néphagyományaink, kulturális értékeink kutatása,  megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében.
 9. A természeti , kulturális és  épített örökség óvása  a környezetvédelem előtérbe helyezésével.
 10. összefogás és együttműködés kialakítása az országos, regionális, megyei kulturális és tanügyi szervezetekkel, intézményekkel; magyarországi önkormányzatokkal; magyarországi és a határon túli meg a  nemzetközi civil szervezetekkel
 11. Korszerű kommunikációs hálózat kialakítása az erdélyi Mezőség és tágabb értelemben az erdélyi magyar közösség  helyzetével kapcsolatos kérdések bemutatása érdekében
 12. Támogatni minden olyan kezdeményező tevékenységet, amely településünk,   kistérségünk, megyénk és az országunk modernizációját  elősegítheti
 13. A  célkitűzésekkel kapcsolatos folyamatos kommunikáció megszervezése,  valamint e kérdésköröket tárgyaló előadások, képzések és továbbképzések; vitafórumok, műhelyek és konferenciák lebonyolítása. 
 14. a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi  esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás,
 15. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Tevékenységek:

 1. a határon túl élő magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 2. Oktatás, nevelés, képességfejlesztés
 3. kultúra és közművelődés
 4. kulturális örökség megóvása;
 5. tudományos tevékenység, kutatás,
 6. természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem,
 7. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
 8. Információáramlás, kommunikáció
 9. reklámtevákenység
 10. iskolán kívüli szakmai oktatási tevékenység, ismeretterjesztés
 11. kiadói tevékenység folytatása, írott és elektronikus kiadványok készítése

3. Az egyesület céljának megvalósítását szolgáló eszközök

 1. Vállalkozási tevékenységet folytathat vagy vállalkozásban részt vehet céljai és feladatai minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira a nonprofit működés alapelvei szerint.
 2. Adományokat gyűjt , anyagi támogatást szerez céljai megvalósítása érdekében
 3. Programokat, projekteket vezet le,  rendezvényeket szervez
 4. Kiadói tevékenységet folytat
 5. Intézményeket hoz létre
 6. Együttműködik más szervezetekkel

III. FEJEZET

Az Egyesület tagjai

1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az Alapítók automatikusan az Egyesület tagságát képezik.

2. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják. , rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége hozzájárul.

3. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújtanak és segítik az Egyesület tevékenységét.

4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz. Tiszteletbeli tagoknak választhatók azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.

6. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. Az egyesületbe való be-  és kilépés önkéntes.

7. A rendes tag jogai:

 1. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni amennyiben betöltötték 18. életévet.
 2. Személyesen részt vehetnek az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.
 3. Képviselője útján javaslatokat, indítványokat tehetnek, intézkedéseket kezdeményezhet.
 4. Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
 5. jogosultak betekinteni a Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

A rendes tag kötelezettségei:

 1. Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.
 2. Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
 3. Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.
 4. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani.

9. A pártoló tag jogai:

 1. a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.
 2. Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni
 3. A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.

10. A pártoló tag kötelezettségei:

 1. Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.
 2. A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek.

11. A tiszteletbeli tag jogai:

 1. A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein.
 2. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.

12. A tagsági díj

 1. A tagsági díj mértékéről a költségvetés készítésekor a közgyűlés dönt. Ez az összeg havi 1oo forint.
 2. Tagdíjat vagy adományt, csak nyugta, bizonylat ellenében lehet átvenni.
 3. Bizonyos esetekben, kérheti a tag az ettől eltérő fizetést is, nyugdíjas, vagy tanuló esetében. A közgyűlés e két társadalmi csoport részére, meghatározhat más összegű tagdíjat is.

IV. FEJEZET

A tagság megszűnése

1. A rendes tagság megszűnik kilépés, törlés és kizárás,

2. A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

3. Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki  az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén.

4. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

5. A törlés akkor alkalmazható, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy tag megszűnt. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az elnökség feladata, amelyről beszámol a közgyűlésnek.

V. FEJEZET

Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Elnök
 4. Ellenőrző bizottság

2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli.

3. Az Egyesület ügyintézését az elnökség végzi                                                     

VI. FEJEZET

A közgyűlés

1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása, módosítása,

 1. az elnökség, az elnök, megválasztása. A közgyűlés 5 évre megválasztja az elnökséget és az ellenőrző bizottságot
 2. a tagdíj mértékének megállapítása,
 3. az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,
 4. éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
 5. más egyesülettel való egyesülés kimondása,
 6. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal,vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt,
 7. döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,
 8. kimondja az Egyesület megszűnését
 9. az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása.

3. A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 10 nappal. ). 5  évente tisztújító közgyűlést kell tartani. A napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt a közgyűlés szavazással fogadja el.

4. A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja.

4. A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 5O %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.

5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel , nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazat dönt. Tag törléséhez minősített, kétharmados többség szükséges. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani.

6. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület föloszlatásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez.

7. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK.685.par.-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól és meghosszabbítható.

VII. FEJEZET

Az elnökség

1. Az elnökség  két közgyűlés között az Egyesület vezető,  operatív és koordináló testülete.

2. Az elnökség  tagjai: elnök, gazdasági alelnök, titkár.

3. Az Elnökség feladatai:

 1. gondoskodik és dönt a Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével. Az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal
 2. az elnökség kizárólagos hatáskörében belső munkamegosztás alapján meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést  és gondoskodik annak  lehetőség szerinti végrehajtásáról;
 3. összeállítja a munkatervet és az eseménynaptárt
 4. dönt a más szervezetben való tagsági részvételről
 5. dönt a szakosztályvezetők kinevezéséről
 6. kapcsolattarás más szervezetekkel és intézményekkel
 7. előkészíti és összehívja  a közgyűlést
 8. pályázatokat készít és elszámolásokat állít össze
 9. adománygyűjtés
 10. a Szervezeti és Működési Szabályzat összeállítása

4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal.

5. Az elnökség határozatait  2 fő jelenléte  esetén egyhangúan  hozza.

6. Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről

 1. Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban (vagy más erre alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) közzé kell tenni.
 2. Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
 3. Az Egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

7. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteletdíjért végzik.

8. A gazdasági alelnök feladata a gazdasági terület irányítása  

 1. az Egyesület pénzállományának kezelésének ellenőrzése
 2. a számlák kezelése és nyilvántartása
 3. a mindkori számviteli törvény előírásainak megfelelően a különböző nyilvántartások biztosítása, vezetése 
 4. mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése
 5. a számlák hitelességének ellenőrzése
 6. banki aláírási joga van második helyen

VIII. FEJEZET

Az Elnök

1. Az elnök az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el.

2. Az Elnök jogai és kötelességei

 1. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit.
 2. banki aláírási joga van első helyen és a gazdasági alelnökkel  együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot
 3. a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
 4. a kiadások számláit ellenőrzi
 5. megbízó levél kiadása pénzügyek intézéséhez
 6. harmadik személyekkel történő szerződések megkötése
 7. a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtenni
 8. a tagságtól, ill. harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, ill. felhasználását ellenőrzi, ellenjegyzi.
 9. az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése
 10. banki aláírási joga van első helyen
 11. a munkáltatói jogokat gyakorolja

3. Távolléte esetén az elnökség 1 tagja helyettesíti. Az elnökhelyettes jogai és kötelezettségei

 1. az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt.
 2. a Határozatok könyvének a vezetése
 3. banki aláírási joga van második helyen
 4. adományok gyűjtése
 5. az Elnököt segíti a munkájában

IX. FEJEZET

Szakosztályok

1. Az egyesület a lehetőségek figyelembevételével  és a tagság igénye és az elnökség határozata alapján  különféle szakosztályokban és (munka)csoportokban működhet.

2. A szakosztályok és munkacsoportok feladatai

 1. a szakmai munkamegosztás és a szakszerűség biztosítása
 2. jól meghatározott programok, projektek, tevékenységek megtervezése és lebonyolítása
 3. rendezvények és események szervezése
 4. a szakmailag meghatározott terület fejlesztési igényeinek továbbítása az elnökség felé
 5. pályázatok összeállítása
 6. szakmaiság fejlesztése a humán erőforrás kiépítése által
 7. A vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
 8. A szakosztályok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás.
 9. Kapcsolatépítés

X. FEJEZET

Az Ellenőrző bizottság

1. Az Egyesület és az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 tagú ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel. (Két) tagját és elnökét a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, többségi szavazattal, 5 évre, az elnökség megválasztásával egyidejűleg.

2. Az ellenőrző bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több mint fele jelen van. Határozatait 2 főjelenléte esetén egyhangúan hozza. Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

3. Az ellenőrző bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

4. Az ellenőrző bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az elnökség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek. Az Egyesület működési -szakmai-gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.

5. Az ellenőrző bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az ellenőrző bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, az ellenőrző bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabály-sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az elnökség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.

6. Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak a kuratórium előzetes jóváhagyásával teheti meg.

XI. FEJEZET

A határozatok rendje

1. A közgyűlésről, az elnökség és az ellenőrző bizottság (felügyelő szervezet) üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.

2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:

 1. a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint),
 2. a határozatképességet,
 3. a véglegesített napirendet,
 4. a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 5. a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
 6. a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint).

A jegyzőkönyveket hitelesítik:

 1. a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
 2. az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
 3. az ellenőrző biztossági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke.

4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. határozat véglegesített szövegét,
 2. a határozathozatal időpontját,
 3. annak érvényességi körét, hatályát,
 4. a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint).

5. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel

XII FEJEZET

A testületi összeférhetetlenség

1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

2. Nem lehet az ellenőrző bizottság/felügyelő szervezet elnöke vagy tagja:

 1. az elnök és az elnökségi tag, illetve ezek hozzátartozója,
 2. az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója,
 3. az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül
 4. két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.

XIII FEJEZET

Az egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

2. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:

 1. cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
 2. a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
 3. tagdíj,
 4. a vállalkozási jövedelem,
 5. egyéb bevételek, források (pártoló tagok adományai, pályázati bevétel, alapítványok támogatásai, az egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)

3. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

6. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

7. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a pénzügyi – gazdasági jelentést, amelynek részei:

 1. a számviteli beszámoló,
 2. a támogatások felhasználása,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatása,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
 6. a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege,
 7. a  tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló.
 8. A beszámolót és a  jelentést a közgyűlés – az elnökség előterjesztése és az ellenőrző bizottság véleményezése birtokában – egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

8. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.

XIV. fejezet

Vegyes rendelkezések

1. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

2. A jelen alapszabályt a közgyűlés 2011 július. 9-én  a fogadta el.

Pethőhenye, 2011. július 9.

Alapították:

BALÁZS-BÉCSI ATTILA - SZAMOSÚJVÁR

BALÁZS-BÉCSI ENIKŐ KATALIN - SZAMOSÚJVÁR

BUDAI ANNAMÁRIA - SZAMOSÚJVÁR

BUDAI CSABA LEVENTE ATTILA - SZAMOSÚJVÁR

BORSOS MIKLÓS - PETHŐHENYE 

BORSOS MIKLÓSNÉ GYERKÓ VERONIKA - PETHŐHENYE – alelnök

GAÁL PÉTER - PETHŐHENYE – elnök

GAÁL ANNAMÁRIA - PETHŐHENYE

KRAJCZÁR JÁNOS - ALSÓNEMESAPÁTI

OSVÁTH MÓNIKA - LITÉR

OSVÁTH ÖRS - LITÉR – titkár

SIMONNÉ GAÁL ESZTER – ZALAEGERSZEG